Преизчисляват пенсии по нов ред

НОИ смята служебно увеличението от 1 април

Работещите пенсионери могат да подават заявление, ако искат да се вземе предвид и доходът им

407 000 възрастни продължават да се трудят

Преизчисляването на пенсиите на хората, които продължават да работят, ще става по нова схема.

Промяната засяга близо 407 000 пенсионери, които имат придобит стаж и доход след пенсия. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, качена за обществено обсъждане. Те се правят заради измененията в Кодекса за социално осигуряване, уточнява вносителят – Министерството на труда и социалната политика.

В тях е записано, че НОИ ще преизчислява пенсиите служебно от 1 април всяка година. За база ще се взимат данните за положения осигурителен стаж през предходната година, считано от 1 април. А за самоосигуряващите се актуализацията ще става на база внесените осигуровки до 31 декември включително на предходната година и които са налични в системата на НОИ към 1 март на текущата година. Служебното преизчисляване от 1 април не е пречка за подаване на заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията. Това обаче има смисъл, ако пенсионерът има промяна в осигурителния доход – например заплатата, която получава вече е по-висока. В този случай през следващите години пенсията му продължава да се преизчислява веднъж годишно, но от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Ако обаче новият осигурителен доход е по-нисък, той няма да се вземе предвид и пенсията ще се определя само въз основа на стажа.

Когато пенсионерът иска да се вземе предвид и осигурителният му доход, следва да знае, че служителите на НОИ трябва да изчакат обявяването и на средния осигурителен доход за страната за всички месеци до датата на преизчисляването. Тази величина е необходима за преизчисляването на индивидуалния коефициент, като новият му размер участва при определянето на преизчисления размер на пенсията, само ако това е по-благоприятно за пенсионера.

В наредбата е записано още, че заявление за преизчисление може да се подаде както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. Ако са подадени заедно, то първото увеличение на пенсията ще бъде през следващата година от първо число на месеца, следващ този, в който е било внесено заявлението.

Служителите в НОИ ще имат четиримесечен срок да се произнесат във връзка с преизчисляването, който тече от 1 април, когато пенсията се преизчислява служебно, и от датата на подаване на заявлението, когато има такова.

В една календарна година не се допуска и служебно преизчисляване, и по заявление, освен когато заявлението е подадено след 1 април на същата година, пише още в наредбата,пише труд.

Във формулата ще се взима предвид вноската от 12% от бюджета

The post Преизчисляват пенсии по нов ред appeared first on Начало.

0
0