Какво предстои да се случи на пазара на ток след 1 октомври?

0

0

От 1 октомври всички фирми трябва да купуват ток от свободния пазар, тоест сами ще трябва да изберат своя доставчик на електроенергия за следващата година.

Дотогава ще важат и определените от 1 юли цени от Комисията за енергийно и водно регулиране. При битовите абонати промяна няма да има.

От Министерството на енергетиката обаче публикуваха указания какво точно ще се случи след 1 октомври, припомня БНТ.

В 30-дневен срок от влизането в сила на Закона за енергетиката, тоест до 26 юли 2020 г. дружествата „ЧЕЗ Електро България“ , „ЕВН България Електроснабдяване“, „Енерго-Про Продажби“ и „ЕСП Златни пясъци“ трябва да изпратят до всеки свой небитов краен клиент уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г.

Освен това на сайта си същите компании трябва да публикуват и списък със своите клиенти, чийто договори ще бъдат прекратени.

До 31-ви август 2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да утвърди образец на типовия договор, с който се уреждат правата и задълженията на фирмите и доставчиците на ток.

До 30-ти септември 2020 г. всеки небитов клиент следва да сключи договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени или да остане при досегашния доставчик, в ролята му на търговец на електрическа енергия с типов договор. Този вид договор трябва да е със срок от 1 октомври до 30 юни 2021 г.

Ако до 1-ви юли 2021 г. фирмите не са избрали доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция. Това означава, че цените на тока биха били най-неизгодни.

Как да си избера доставчик на електрическа енергия?

Договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, може да се сключи с всеки търговец, който притежава лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.
Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им от КЕВР лицензии за извършване „търговия с електрическа енергия“ е налична на сайта на КЕВР https://portal.dker.bg/registri/litsenzii
Небитовите клиенти при избора си на доставчик по свободно договорени цени следва да имат предвид, че избраният от тях доставчик на електрическа енергия трябва да бъде и координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия на електрическа енергия.
Всеки небитов клиент сам избира доставчика, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия, въз основа на предоставени оферти и свободно договаряне или при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
За първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени с договора за доставка Вие упълномощавате доставчика да подаде заявление за първоначална регистрация при съответния мрежови оператор, както и да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договори с мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация.
Какви са ползите от излизането на свободния пазар за небитовите потребители?

Възможност за избор на доставчик на електрическа енергия, съобразен с Вашия профил на потребление.
Постигане на оптимални условия за доставка и балансиране.
Конкуренция между доставчиците на електрическа енергия и постигане на по-добри условия за потребителите.
Какво трябва да знаете за дължимите плащания при сделките по свободно договорени цени?

Към настоящия момент в регулираната цена на електрическата енергия, която плаща небитовият клиент, са включени разходите за балансиране и цената за задължения към обществото, като във фактурата за доставената електрическа енергия отделно са включени и разходите за мрежови услуги.

При сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, страните сключват договор за комбинирани услуги, като предмет на този договор са продажбата на електрическа енергия и плащането на всички използвани от крайния клиент услуги в това число за мрежови услуги и за „отговорност за балансиране“.

Следва да се има предвид, че при доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, цената за задължения към обществото се начислява във фактурата отделно от цената на електрическата енергия.

Какво да правят тези от Вас, които са възложители на обществени поръчки?

В случай, че сте възложители на обществени поръчки, трябва да предприемете необходимите законови действия за възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия по реда на Закона за обществените поръчки.

От къде, кога и как можете да получите достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия?

За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, в срок до 31-ви декември 2020 г. КЕВР ще създаде платформа и ще определи правилата за работа с нея.

Платформата ще е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия.

Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh ще имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия.

Какви задължения имат търговците на електрическа енергия към платформата?

Търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална информация за офертите си за крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh.

Търговците на електрическа енергия осигуряват информация за платформата във фактурите на клиентите или в приложения към тях.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0