Зам. ректорът на ЮЗУ проф. д-р А. Стоилов: Отливът в учителската професия е осезаем, особено в средния курс, странното поведение на учениците отблъсква кандидатите

0

0

Проф. д-р Антони Стоилов е заместник-ректор “Образователни дейности” на ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград. Той е водещ специалист по български език, преподава писмена и говорна култура, българска диалектология, морфология на българския език. Бил е два последователни мандата /8 години/ декан на Филологическия факултет.

 • Професор Стоилов, учебната година в Югозападния университет започна, каква е равносметката за приема на първокурсниците?
 • Да, учебната ни година започна на 30 септември. Отчитайки ситуацията с приема на първокурсници във висшите ни училища, МОН удължи срока за приемането им до 30 ноември. Така че за окончателни данни за приема към днешната дата е малко раничко да се правят генерални обобщения.
 • Как Вие тълкувате това решение на Министерството на образованието и науката?
 • Както би го тълкувал всеки, който работи в системата на висшето ни образование – че очевидно навсякъде има проблем със запълването на отпуснатите от МОН места.
 • В това число и Югозападният университет ли?
 • Вижте, и аз, включително и пред вашата медия, нееднократно казвах, че в Югозападния университет приемът върви добре. Към сегашния момент ще кажа същото – за разлика от други висши училища, засега ние се справяме добре.
 • Някакво числово изражение на това добре ще представите ли?
 • Да, числата около приема ни никога не са били тайна. Въпрос на преценка винаги е било кога точно и къде те да се обявят, иначе информацията около приема ни е публична – както отпуснатите от МОН места за прием, така и тяхното изпълнение. Тези числа винаги присъстват в годишните отчетни доклади на всяко ръководство, известни са по време на кампанията по приема на всеки от деканите.
 • И така, какви са конкретните числа към момента?
 • Отпуснатите места по държавна поръчка за университета за учебната 2019/2020 г. са 2087. Около сто-сто и тридесет са незаетите места към момента и в трите образователно-квалификационни степени – “бакалавър”, “магистър” (след средно образование) и “магистър” (след придобита степен “бакалавър”).
 • С други думи, приемът е изпълнен почти изцяло?
 • Да, за разлика от други висши училища. В задочната форма на обучение при нас отдавна няма никакви свободни места. В редовната форма на обучение незаети места (от 1 до 5) все още има в специалности като “Педагогика и образователен мениджмънт”, “Социална педагогика”, “Специална педагогика”, “Педагогика на обучението по (с профили: математика, информатика и информационни технологии; физика и математика; химия и физика; химия и човекът и природата; технологии и предприемачество; български език и руски език; български език и турски език; български език и гръцки език; български език и китайски език; български език и английски език), “Българска филология”, “Английски език и етнология”, “Приложна лингвистика” (с профили: английски език и френски език; английски език и немски език; английски език и гръцки език; английски език и руски език), “Екология и опазване на околната среда”, “География и регионална политика”, “Математика”, “Информационни системи и технологии”, “Информационни и комуникационни технологии” и “Филмова и ТВ режисура”.
 • Ако разбирам правилно, предимно в специалности, в които се подготвят учители, не са заети всички места?
 • В известен смисъл – да.
 • Как си го обяснявате?
 • Трудно е да се отговори еднозначно. Моите наблюдения сочат, че няма трудности през последните пет приемни кампании при запълване отпуснатите за прием места в специалности, които подготвят учители за детските градини и началния курс. Фактът, че от учебната 2015/2016 г. до учебната 2019/2020 г. в професионалното направление “Педагогика” ние сме приели 1593 студенти, говори сам за себе си – очевидно, според мене, кандидатите се интересуват от учителската професия, но преобладаващо към тази част от нея, която обучава малките, т.е. децата в предучилищната и в началната училищна възраст. Вероятно след това нещо се случва с тези деца – вкъщи, на улицата или кой знае къде, за да започнат преобладаващата част от тях да се държат, меко казано, странно в училище. И това тяхно поведение отблъсква от тази професия сериозна част от желаещите да станат учители. Безкрайните отчети, родителският натиск, породен от нереалната преценка за действителните възможности на децата им, неформирани напълно или липсващи навици за учене, нерядко – арогантност и цинизъм, всичко това няма начин да не отблъсква. Учители са ми споделяли, че учителят вече рядко си позволява да възложи на ученик да изтрие написаното на дъската, защото могло да се приеме като нетолерантно отношение, дори за дискриминационно отношение към ученика. И т.н., казах вече – темата е многоаспектна и обемът на целия брой едва ли ще ни стигне да направим подробен анализ на причините за отлива от учителската професия.
 • В заключение какво желаете да добавите за оптимистичен завършек на разговора ни.
 • Оптимистичното е в много посоки. Например за учебната 2019/2020 г. кандидатите, които са избрали да се учат в Югозападния университет единствено и само в платена форма на обучение – било поради липса на свободни места за обучение, субсидирано от държавата, било защото вече са придобили друго висше образование в по-ранен период от своя живот по държавна поръчка, към момента са 74-ма студенти в ОКС “бакалавър” и 502-ма за придобиване на ОКС “магистър”. Те са извън онези 2087 студенти, които вече сме приели. Фактът не се нуждае повече от коментар.

Източник: struma.bg

0
0